Życie z mocą i sztuka facylitacji

Życie z mocą i sztuka facylitacji

Cena produktu

800.002,400.00

Dwa warsztaty z Kathleen Macferran 

 

Życie z mocą: Pogłębianie integracji NVC. 17-18.06.2023 sobota-niedziela

Sztuka efektywnej i bezprzemocowej facylitacji. 19-22.06.2023 poniedziałek-czwartek

 

Dwa proponowane warsztaty są zaprojektowane tak, aby płynnie i gładko łączyły się w jedno spójne i pełne mocy doświadczenie wewnętrznej i zewnętrznej transformacji. Możesz też wybrać uczestniczenie tylko w jednym z nich.

Przez pierwsze dwa dni ( sobota i niedziela)  będziemy zgłębiać osobisty wymiar integracji NVC – czym jest dla mnie NVC, jak rozumiem jego istotę i narzędzia, a kolejne cztery dni (od poniedziałku do czwartku) będziemy ćwiczyć sztukę facylitacji, czyli wspierania grup w osiąganiu ich celów.

Warianty cenowe dotyczą udziału w obu warsztatach. Jeśli chcesz uczestniczyć tylko w jednym – skontaktuj się biuro@leance.org.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategorie: ,
Opis produktu

Opis merytoryczny 

 

17-18.06.2023 sobota-niedziela g. 9-17 (z 90 min przerwa na lunch)

 

Życie z mocą: Pogłębianie integracji NVC. 

 

Czym dla Ciebie jest integracja NVC? Jak jej doświadczasz w sobie, w innych i w świecie? Jak chcesz żeby żyła w Tobie i Twoim otoczeniu?

 

Zapraszamy Cię na dwa dni aktywnej eksploracji tematu jak naturalnie wprowadzać zasady, założenia i esencję bezprzemocowej komunikacji w codziennym życiu. Podczas tego intensywnego spotkania będziemy rozmawiać o systemach społecznych i kontekstach w jakich żyjemy oraz o tym, jak jako jednostki możemy nawigować i transformować te systemy poprzez orientację na Komunikację bez Przemocy oraz Bezprzemocowość w szerszym rozumieniu. Eksploruj z nami jak być żyrafą w przemocowym świecie, transformować systemy od wewnątrz i  inspirować innych do wybierania bezprzemocowej drogi.

 

Czy jesteś gotowy na pogłębienie i wzrost integracji NVC w swoim życiu? Chcesz żyć z mocą i współtworzyć taki świat dla wszystkich? Przyjdź i zróbmy to razem!

 

19-22.06.2023 poniedziałek- czwartek g. 9-17 (z 90 min przerwa na lunch)

 

Sztuka efektywnej i bezprzemocowej facylitacji.

 

Pracujesz z grupami? Chcesz wspierać różne grupy i zespoły w budowaniu kontaktu, komunikacji, podejmowaniu decyzji, osiąganiu wspólnych celów? Szukasz wsparcia i narzędzi, aby robić to efektywnie, spójnie i w nurcie NVC?

 

Zapraszamy Cię na cztery dni podczas których będziemy wchodzić głębiej i szerzej w temat wspierania procesów grupowych oraz aspekt systemów społecznych. Szczególnie przyjrzymy się wpływowi jakie te systemy mogą wywierać na dynamikę władzy w grupach, które wspieramy jako facylitatorzy. Wplatając zasady bezprzemocowości w naszą facylitację będziemy praktykować konkretne umiejętności nazywania, nawigowania i przerywania krzywdzącej dynamiki władzy oraz umiejętności zapraszania więcej zaufania i współpracy.  

 

Czego możesz się spodziewać?

Oprócz eksploracji tematu systemów i ich wpływu na grupy, władzę i sam proces facylitacji możesz liczyć na pogłębienie swoich kompetencji w roli facylitatora – zadawania pytań, aktywnego słuchania, klaryfikowania, podsumowywania i zbierania esencji, uwzględniania wszystkich głosów, tworzenia przestrzeni do wyrażania siebie i budowania kontaktu między członkami grupy, spoglądania na wypowiedzi i proces z metapoziomu i wnoszenia swoich obserwacji do procesu.

Logistyka

Warsztaty odbywają się w Leance, ul Dąbrowskiego 24 w Krakowie

Godziny: 9.00-17.00 (z 90 min przerwa na lunch)

Cena zawiera: warsztaty, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, kawę i herbatę.

Warsztat w j. angielskim z tłumaczeniem na polski.

Płatności

Możesz się zapisać na jeden lub na oba warsztaty. Rekomendujemy udział w całości 

Zapraszamy do wybrania opcji płatności związanej z Twoimi możliwościami finansowymi oraz szczodrością serca

Za oba warsztaty proponujemy widełki 800 – 1200 – 1600 – 2400 Jeśli chcesz wybrać inną kwotę – skontaktuj się z nami na biuro@leance.org.

Jeśli chcesz wziąć udział w jednym warsztacie – skontaktuj się: biuro@leance.org lub 576 575 123.

Optymalne pokrycie kosztów zapewniają średnie wpłaty na poziomie 1500 za całość warsztatów; jeśli z łatwością i godnością możesz zapłacić wyższą niż minimalną stawkę, przyczyniasz się do organizacji i do przepływu w ekonomii daru.

Zapisy na kurs

Jak się zapisać na kurs?

  1. Aby zapisać się na kurs należy dodać usługę do koszyka  i opłacić koszyk.

 

Registration form for english-speaking people: https://forms.gle/R9U2QBQB3jvZqMnZ8

 

Trenerka

Kathleen Macferran wierzy w możliwość stworzenia pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Jest zaangażowana w budowanie środowiska, w którym pokój zastępuje przemoc, miłość zastępuje nienawiść, sprawiedliwość zastępuje nierówność, a wszyscy ludzie żyją sensownym życiem. Pracowała na całym świecie z osobami, rodzinami, społecznościami, firmami, więźniami i funkcjonariuszami więziennymi oraz pracownikami organów ścigania. Jest trenerem Freedom Project w Seattle, WA, organizacji, która wspiera uzdrawiające połączenie i odbudowujące się społeczności zarówno w więzieniach, jak i poza nimi, poprzez strategie Nonviolent Communication, mindfulness, sprawiedliwość rasową i przeciwdziałanie opresji.  

Kathleen oferuje szkolenia, facylitację, tworzenie systemów społecznych i mediacje z wykorzystaniem praktycznych umiejętności, które prowadzą do pojednania z samym sobą, naszymi bliskimi i naszymi społecznościami. Przez ponad 30 lat Kathleen badała sposoby przywracania harmonii w społecznościach, w tym przez dwie dekady jako dyrygent muzyczny i lider organizacji non-profit oraz siedem lat jako nauczyciel w szkole publicznej. 

English version

Living with power and the art of facilitation 

Two workshops with Kathleen Macferran 

For the first two days ( Saturday and Sunday) we will explore the personal dimension of NVC integration – what NVC is for me, how I understand its essence and tools, and the next four days (Monday to Thursday) we will practice the art of facilitation, i.e. supporting groups to achieve their goals 

The two proposed workshops are designed to blend seamlessly and smoothly into one cohesive and powerful experience of inner and outer transformation. You can also choose to attend only one of them. 

 

Content description 

 

17-18.06.2023 Saturday-Sunday 9am-5pm (with 90 min lunch break)

 

Living with Power: Deepening NVC integration. 

 

What is NVC integration for you? How do you experience it in yourself, in others and in the world? How do you want it to live in you and your environment?

 

We invite you to join us for two days of active exploration of the topic of how to naturally implement the principles, tenets and essence of nonviolent communication in everyday life. During this intensive, we will talk about the social systems and contexts in which we live, and how as individuals we can navigate and transform these systems through an orientation to Nonviolent Communication and Nonviolence more broadly. Explore with us how to be a giraffe in a violent world, transform systems from within, and inspire others to choose a nonviolent path.

 

Are you ready to deepen and grow NVC integration in your life? Do you want to live powerfully and co-create such a world for all? Come and let’s do it together!

 

19-22.06.2023 Monday – Thursday  9am – 5pm (with 90 min lunch break)

 

The art of effective and nonviolent facilitation.

 

Do you work with groups? Do you want to support different groups and teams in building rapport, communication, decision-making, achieving common goals? Are you looking for support and tools to do this effectively, consistently and in NVC?

 

We invite you to join us for four days during which we will go deeper and broader into the topic of supporting group processes and the aspect of social systems. In particular, we will look at the impact these systems can have on the power dynamics in the groups we support as facilitators. By weaving the principles of non-violence into our facilitation, we will practice specific skills for naming, navigating and interrupting hurtful power dynamics, and skills for inviting more trust and collaboration.  

 

What can you expect?

In addition to exploring the topic of systems and their impact on groups, power and the facilitation process itself, you can expect to deepen your skills as a facilitator – asking questions, actively listening, clarifying, summarizing and gathering essences, including all voices, creating space for self-expression and building rapport among group members, looking at statements and the process from a meta-level and bringing your observations to the process.

 

Logistics

First workshop 

17-18.06.2023 Saturday-Sunday 9am-5pm (with 90 min lunch break)

Living with Power: Deepening NVC integration. 

Second workshop

19-22.06.2023 Monday- g. 9am – 5pm (with 90 min lunch break)

The art of effective and non-violent facilitation.

 

The workshop takes place at Leance, 24 Dąbrowskiego St. in Krakow. 

 

You can sign up for one or both workshops. We recommend attending the whole 

You are welcome to choose a payment option related to your financial capabilities and generosity of heart

We suggest a range of 800 – 1200 – 1600 – 2400 If you want to choose a different amount – contact us at biuro@leance.org

Optimal cost coverage is ensured by average payments of PLN 1,500 for the entire workshop; if you can pay more than the minimum wage with ease and dignity, you are contributing to organization and flow in the gift economy.

Who is the facilitator?

Kathleen Macferran holds a vision for a peaceful, just and sustainable world. She is committed to building a world where peace replaces violence, love replaces hate, equity replaces inequity, and all people live meaningful lives. She has worked internationally with individuals, families, communities, companies, prison inmates and correctional officers and law enforcement employees. She served as a trainer for the Freedom Project of Seattle, WA, an organization that supports healing connection and restorative communities both inside and outside prison through the strategies of Nonviolent Communication, mindfulness, racial equity and anti-oppression.  

Kathleen offers trainings, facilitation, social system building and mediation using practical skills that lead to reconciliation with ourselves, our loved ones and our communities. For over 30 years Kathleen has explored ways to restore harmony to communities, including two decades as a music conductor and leader of a nonprofit organization, and seven years as a public school teacher. 

Payment

You can sign up for one or both workshops. We recommend attending the whole 

You are welcome to choose a payment option related to your financial capabilities and generosity of heart

We suggest a range of 800 – 1200 – 1600 – 2400 If you want to choose a different amount – contact us at biuro@leance.org

 

Registration form:

https://forms.gle/R9U2QBQB3jvZqMnZ8

 

You can also contact admin Ania Han: 576 575 123, biuro@leance.org.