Regulamin sklepu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna,
Leance jest organizacją, która dba o wysoką jakość oferowanych usług, pełną jasność co do zasad rozumianych jako umowa, w której potrzeby wszystkich stron są brane pod uwagę oraz ceni dialog i współodpowiedzialność za współpracę. Jeśli masz prośbę, aby cokolwiek zmienić w tym regulaminie, skontaktuj się z biuro@leance.org. Jesteśmy otwarci na dialog, aby uzgodnić wspólnie tekst, który odpowiada obydwu stronom.

 1. Postanowienia wstępne
  Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.leance.org jest Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna (zwany dalej Leance) z siedzibą w Krakowie, ul. Rękawka 10/15, 30-535 Kraków, Regon 389913733 | Nip 679 322 3530
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Serwisu
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Regulamin jest udostępniony na stronie www.leance.org
 4. Serwis internetowy służy sprzedaży następujących usług i produktów
  1. Szkolenia, warsztaty, kursy, treningi osobiste i online – określenia używane zamiennie – oznaczające zajęcia pojedyncze lub ich cykl kierowanych przez trenera poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie
   wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osobistych lub zawodowych
  2. Webinary i materiały do pobrania online
  3. Produkty i książki służące propagowaniu Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga
 5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:
  sprzedawcą jest Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna (zwany dalej Leance) z siedzibą w Krakowie, ul. Rękawka 10/15, 30-535 Kraków, NIP: 6793223530, REGON: 389913733.
  kupującym jest użytkownik sklepu.
 6. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie
  1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
  2. formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;
  3. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  4. Serwis internetowy – sklep internetowy prowadzony przez administratora pod adresem internetowym www.leance.orgi będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
  5. spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;
  6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i zbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).
  7. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym
  8. urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna
  9. towar – produkty oferowane do zakupu w sklepie;
  10. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu; lub osoba prawna
  11. zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  12. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu
 7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 8. Kontakt ze Sklepem
  1. Adres pocztowy: ul. Rękawka 10/15 30-535 Kraków
  2. Adres e-mail: biuro@leance.org
  3. Telefon: +48 576 575 123
  4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Kobierzyńska 24, 30-363 Kraków
  5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Kobierzyńska 24, 30-363 Kraków
 9. Zasady składania Zamówienia
 10. Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. Serwis przelewy24
  2. Wpłaty na konto bankowe PL 83 1050 1445 1000 0092 8923 2457 SWIFT INGBPLPW
  3. Wpłaty na konto bankowe po wystawieniu fv PL 83 1050 1445 1000 0092 8923 2457 SWIFT INGBPLPW
 11. Realizacja zamówienia
  1. W przypadku kursów zgodnie z ofertą umieszczona na stronie
  2. W przypadku innych produktów po otrzymaniu wpłaty do 7 dni zostaną przesłane zamówione materiały
 12. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów.
  2. W przypadku pobrania materiałów internetowych i webinarów stanowiących własność intelektualna Leance sc
 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym
 14. Zasady udziału i płatności w szkoleniach
  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie rejestracji on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.leance.org lub wysłanie zgłoszenia na wskazany adres email oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego Leance lub innego podanego w ofercie
  2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Leance otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty bezzwrotnej zaliczki za szkolenie na rachunek bankowy podany w ofercie
  3. W opisie wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska, tytułu i terminu kursu. Ułatwi to administrację przelewów.
  4. Zaliczka stanowi podstawę do podpisania umów z trenerami i pokrywa koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztat jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
  5. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną.
  6. Na prośbę uczestnika może być wystawiona faktura proforma.
  7. Faktura jest wystawiana do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
  8. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu może odbyć się jednorazowo lub w ratach, których harmonogram i reguły są szczegółowo zawarte w programie określonego szkolenia lub ustalone indywidualnie z klientem.
  9. O ile oferta szkoleniowa nie stanowi inaczej, dla każdego 2-go i następnego uczestnika szkolenia z tej samej firmy lub instytucji oferujemy zniżkę w wysokości 10% opłaty za szkolenie. Dla uczestników z tego samego gospodarstwa oraz studentów oferujemy zniżkę 30%
  10. Organizator dopuszcza promocję “first minute” – przy zgłoszeniu i wpłacie do określonego w ofercie terminu oraz promocję “last minute” do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu w przypadku wolnych miejsc.
  11. Zobowiązania organizatora
  12. Organizator zobowiązuje się do dochowania szczególnej staranności dotyczącej informacji dla uczestników dotyczących logistyki i organizacji, przekazywania treści przedstawionych w ofercie warsztatu, uwzględniania sugestii przedstawionych w feedbakach po szkoleniu
  13. Rezygnacja
   1. Uczestnikom, którzy odwołają swoje zgłoszenie na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia przysługuje zwrot opłaty za szkolenie pomniejszony o bezzwrotną zaliczkę. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie w okresie krótszym niż 7 dni przed jego terminem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje również zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Uczestnik szkolenia może wskazać inną osobę na swoje miejsce, która weźmie udział w szkoleniu.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od organizator rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na dane szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. organizator dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało później niż na 7 dni przed jego planowanym terminem.
   3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania nieistotnych zmian w programie szkolenia lub zmiany osoby trenera.
   4. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc lub odwołania szkolenia, opłata za szkolenie wpłacona na rachunek bankowy Organizator zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru rachunku bankowego, na które opłata ma zostać zwrócona.
  14. Uczestnictwo w szkoleniu
   1. W przypadku, gdy oferowane szkolenie nie spełnia oczekiwań uczestnika prosimy o wejście w dialog z prowadzącym trenerem i organizatorem w celu znalezienia wspólnych rozwiązań.
   2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w którymkolwiek momencie przed jego zakończeniem
   3. Uczestnik zobowiązuje do uiszczenia pełnej opłaty
   4. Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
   5. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie zdrowia (fizycznego i psychicznego), jak i o przyjmowanych lekach.
   6. Organizator ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w szkoleń.
   7. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzone jest szkolenie.
   8. W przypadku zażalenia, skargi lub konfliktu przyjmuje się proces przechodzenia przez konflikt za pomocą mediacji lub kręgu naprawczego
 15.  Reklamacje i zwroty
  REKLAMACJE
  Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

  Klient, który ma zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonania Umowy, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Usługi.
  Klient składa reklamację drogą e-mailową:
  na adres: biuro@leance.org w przypadku reklamacji merytorycznych, dotyczących dotyczące jakości zajęć i/lub Usługi,
  na adres: biuro@leance.org w przypadku reklamacji dotyczących sposobu organizacji zajęć i/lub Usługi.
  na adres: biuro@leance.org i ul. Kobierzyńska 24, 30 -363 Kraków w przypadku reklamacji produktu fizycznego.
  Reklamacja powinna zawierać opis, czego dotyczy reklamacja oraz preferowany sposób jej rozwiązania.
  Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
  Brak odpowiedzi Sprzedawcy w terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
  Wyczerpanie procedury reklamacyjnej przez Konsumenta nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

  ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

  Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.
  Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) a następnie odesłać do nas to oświadczenie wraz z towarem na adres:
  ul. Kobierzyńska 24, 30-363 Kraków
  Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.
  W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

 16. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Dla podmiotów, które zawarły umowę o szkolenie obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili zawierania umowy.
  2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
  3. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.leance.org.
  4. Niniejszy regulamin zastępuje poprzedni regulamin z dnia 20 stycznia 2017 roku.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji to jest 05.01.2022 roku.