Regulamin szkoleń

Kraków, 20 stycznia 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH* OTWARTYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna,

Leance jest organizacją, która dba o wysoką jakość oferowanych usług, pełną jasność co do zasad rozumianych jako umowa, w której potrzeby wszystkich stron są brane pod uwagę oraz ceni dialog i współodpowiedzialność za współpracę. Jeśli masz prośbę, aby cokolwiek zmienić w tym regulaminie, skontaktuj się z biuro.leance@gmail.com. Jesteśmy otwarci na dialog, aby uzgodnić wspólnie tekst, który odpowiada obydwu stronom.

Organizatorem szkoleń oferowanych na stronie www.leance.org jest Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna, ul. Rękawka 10/15 30-535 Kraków, REGON PL 83 1050 1445 1000 0092 8923 2457  SWIFT INGBPLPW

 

Zasady udziału i płatności

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie rejestracji on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.leance.org  lub wysłanie zgłoszenia na wskazany adres email oraz dokonanie wpłaty na numer rachunku bankowego Leance lub innego podanego w ofercie.
 2. Umowa o przeprowadzenie szkolenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Leance otrzymanego zgłoszenia na szkolenie oraz dokonania wpłaty bezzwrotnej zaliczki za szkolenie na rachunek bankowy podany w ofercie.
 3. W opisie wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska, tytułu i terminu kursu. Ułatwi to administrację przelewów.
 4. Zaliczka stanowi podstawę do podpisania umów z trenerami i pokrywa koszty organizacyjne kursu. Pełna kwota opłaty za warsztat jest wymagana na minimum 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 5. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nastąpi pocztą elektroniczną.
 6. Na prośbę uczestnika może być wystawiona faktura proforma.
 7. Faktura jest wystawiana do 7 dni po zakończeniu szkolenia.
 8. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu może odbyć się jednorazowo lub w ratach, których harmonogram i reguły są szczegółowo zawarte w programie określonego szkolenia lub ustalone indywidualnie z klientem.
 9. O ile oferta szkoleniowa nie stanowi inaczej, dla każdego 2-go i następnego uczestnika szkolenia z tej samej firmy lub instytucji oferujemy zniżkę w wysokości 10% opłaty za szkolenie. Dla uczestników z tego samego gospodarstwa oraz studentów oferujemy zniżkę 30%.
 10. Organizator dopuszcza promocję “first minute” – przy zgłoszeniu i wpłacie do określonego w ofercie terminu oraz promocję “last minute” do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu w przypadku wolnych miejsc.

 

Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do dochowania szczególnej staranności dotyczącej informacji dla uczestników dotyczących logistyki i organizacji, przekazywania treści przedstawionych w ofercie warsztatu, uwzględniania sugestii przedstawionych w feedbakach po szkoleniu.

 

Rezygnacja

 1. Uczestnikom, którzy odwołają swoje zgłoszenie na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia przysługuje zwrot opłaty za szkolenie pomniejszony o bezzwrotną zaliczkę. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie w okresie krótszym niż 7 dni przed jego terminem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Uczestnikowi nie przysługuje również zwrot wpłaconej kwoty, jeżeli nie weźmie udziału w szkoleniu. Uczestnik szkolenia może wskazać inną osobę na swoje miejsce, która weźmie udział w szkoleniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych (wypowiedzenie umowy o szkolenie ze skutkiem natychmiastowym). Za przyczyny niezależne od Organizatora rozumie się w szczególności niezgłoszenie się na dane szkolenie minimalnej liczby uczestników lub niedyspozycję trenera. organizator dokłada wszelkich starań, aby odwołanie szkolenia nie następowało później niż na 7 dni przed jego planowanym terminem.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania nieistotnych zmian w programie szkolenia lub zmiany osoby trenera.
 4. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc lub odwołania szkolenia, opłata za szkolenie wpłacona na rachunek bankowy Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od planowanej daty szkolenia, po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru rachunku bankowego, na które opłata ma zostać zwrócona.

 

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. W przypadku, gdy oferowane szkolenie nie spełnia oczekiwań uczestnika prosimy o wejście w dialog z prowadzącym trenerem w celu znalezienia wspólnych rozwiązań.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, w którymkolwiek momencie przed jego zakończeniem:
  a) Uczestnik zobowiązuje do uiszczenia pełnej opłaty.
  b) Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.
 3. Uczestnik sam bierze odpowiedzialność za to, czy poinformuje prowadzących o stanie zdrowia (fizycznego i psychicznego), jak i o przyjmowanych lekach.
 4. Organizator ani też żadni trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w szkoleń.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzone jest szkolenie.
 6. W przypadku zażalenia, skargi lub konfliktu przyjmuje się proces przechodzenia przez konflikt za pomoca mediacji lub kręgu naprawczego.

  Reklamacje 

   

  Klient, który ma zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonania Umowy, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Usługi.
  Klient składa reklamację drogą e-mailową:
  na adres: biuro@leance.org w przypadku reklamacji merytorycznych, dotyczących dotyczące jakości zajęć i/lub Usługi,
  na adres: biuro@leance.org w przypadku reklamacji dotyczących sposobu organizacji zajęć i/lub Usługi.

  Reklamacja powinna zawierać opis, czego dotyczy reklamacja oraz preferowany sposób jej rozwiązania.
  Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
  Brak odpowiedzi Sprzedawcy w terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
  Wyczerpanie procedury reklamacyjnej przez Konsumenta nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

 7.  

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Dla podmiotów, które zawarły umowę o szkolenie obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili zawierania umowy.

*Szkolenie, warsztat, kurs  – określenia używane zamiennie  – oznaczające zajęcia pojedyncze lub ich cykl kierowanych przez trenera  poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji osobistych lub zawodowych