Statut

statut-1

Ewolucyjny Statut LeaNCe

wersja 1.1

Tu możesz ściągnąć Statut LeaNCe

Rozdział 1 Esencja

Esencją LeaNCe jest budowanie społeczności ludzi, którzy sami organizują swoją pracę i sposób komunikacji. Celem jest pełna ekspresja talentów i zdolności w przyjaznym i wspierającym środowisku pracy.

Rozdział 2 Czym jest ten Statut a czym nie jest?

Ten Statut nie jest kompletnym zestawem zasad, czy też formalną procedurą operacyjną. Nie jest również instrukcją obsługi lub poradnikiem jak zachowywać się w środowisku pracy.
Przeczytanie go nie jest wystarczające do nabycia takich zachowań. Wszyscy uczymy się praktykując. Jest natomiast konstytucją, która ustala podstawowe zasady oraz definiuje wartości ważne dla społeczności LeaNCe.

Rozdział 3 Podstawowe zasady

1. Wartościami LeaNCe, zgodnie z rodowodem jej nazwy, są efektywność, prostota i łatwość działania oraz zgodność z zasadami komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication). Budujemy na wzajemnym zaufaniu i współodpowiedzialności rozumiejąc, że zaufanie buduje się wolno, ale traci szybko. Jesteśmy zatem szczególnie wrażliwi na wszelkie zachowania, które osłabiają wzajemne zaufanie.

2. My wszyscy członkowie Społeczności LeaNCe, zwani dalej Leance*, zobowiązujemy się doskonalić w praktykowaniu Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication).
*   Uzgodniliśmy, że Leance, w sensie gramatycznym, jest rodzaju żeńskiego.

3. Wszystkie zapisy niniejszego Statutu dotyczą naszej społeczności i spółki LeaNCe obrazując naszą aktualną wiedzę. Oznacza to, że Leance mogą zmienić ten Statut. Może on ewoluować, zgodnie z rozwojem naszych społeczności.

4. Zmiany do Statutu będziemy wprowadzać zgodnie z Procesem Decyzyjnym opisanym dalej.

5. Wszelkie działania i zasady naszej Społeczności, nie mogą być sprzeczne z prawem kraju, w którym działa dana jednostka LeaNCe.

6. Pracownik zatrudniony na stałej umowie o pracę w spółce LeaNCe staje się Leance.

7. Możesz zostać Leance zgodnie z Procesem Decyzyjnym i współtworzyć społeczność Leance, nie będąc zatrudnionym na stałej umowie o pracę w spółce LeaNCe.

8. Jako Leance zgadzasz się przestrzegać reguł Leance, które zostaną z Tobą uzgodnione.

9. W celu zachowania prostoty i efektywności, każda Leance zatrudniona na stałej umowie o pracę otrzymuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie. Czas przepracowany na rzecz LeaNCe bilansowany jest zgodnie z Regulaminem Pracy opracowanym przez Leance i zatwierdzonym przez Zarząd spółki LeaNCe.

10. Zarząd LeaNCe występuje w tym Statucie, aby zachować zgodność z prawem lokalnym.Członkowie tego Zarządu mają taką samą władzę jak inne Leance.
Wyjątkami są:

a) dysponowanie zyskiem spółki LeaNCe,

b) czasowe ograniczenie Procesu Podejmowania Decyzji w sytuacji zagrożenia istnienia LeaNCe. Czas ograniczenia Procesu Podejmowania Decyzji musi być ściśle określony datami rozpoczęcia i zakończenia lub osiągnięciem określonego stanu LeaNCe np. rentowności. Zarząd ma obowiązek uzasadnić ograniczenie Procesu Podejmowania Decyzji i zakomunikować je wszystkim Leance przed ich wprowadzeniem.

11. Rób to, co uważasz za słuszne. Troszcz się o siebie na równi z innymi.

§ 3.1 Transparentność

Jako Leance masz dostęp do wszelkich informacji LeaNCe np.:

a) budżetu i jego realizacji (jeśli taki był przygotowany),

b) planów rozwoju (jeśli były sporządzone),

c) umiejętności, kompetencji i ról wszystkich Leance,

d) wynagrodzeń wszystkich Leance w danej lokalizacji,

e) innych informacji jeśli nie jest to sprzeczne z prawem np. o ochronie danych osobowych. Leance zdecydują czy i jakie informacje są poufne i nie będą udostępniane osobom postronnym.

§ 3.2 Proces Podejmowania Decyzji

1. Jako Leance możesz komunikować się z innymi ludźmi, a w szczególności, możesz prosić o informacje, szkolenia, lub możesz organizować spotkania z innymi osobami w celu realizowania swoich działań w LeaNCe.

2. Każdy Leance może zainicjować dowolne działanie-zmianę w LeaNCe rozpoczynając od obowiązkowej konsultacji ze wszystkimi osobami (interesariuszami), na które to działanie może mieć wpływ. Interesariuszami są wszyscy ludzie i osoby prawne a w szczególności wszyscy Leance, na których ma wpływ lub może mieć wpływ inicjowane działanie lub zmiana.

3. Leance inicjujący działanie lub zmianę jest Inicjatorem i zanim podejmie finalną decyzję, ma moralny obowiązek rozważyć wszelkie uwagi i propozycje wynikłe z konsultacji, a w szczególności zagrożenia dla trwałości LeaNCe oraz wszystkich Leance.

4. Po zakończeniu konsultacji Inicjator jest ostatecznym decydentem. Jeśli postanawia kontynuować działanie-zmianę bierze na siebie odpowiedzialność za jego skutki oraz sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie działania. Może działać samodzielnie lub inspirować innych do działania.

5. Jeśli Inicjator decyduje o konieczności działania to nikt, a w szczególności Zarząd nie ma prawa bezpośrednio wstrzymać jego działań nawet jeśli sam ma negatywną opinię na ten temat. Powinien zaś udzielić wsparcia temu działaniu. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w rozdziale 3. punkt 7. o ograniczeniu prawa do podejmowania decyzji oraz rozpoczęcie działania powstrzymującego.

6. Każdy Leance ma prawo sprawdzić, czy wszyscy Interesariusze zostali wzięci pod uwagę w procesie konsultacji.

7. Jeżeli Inicjator dąży do realizacji działania bez konsultacji ze wszystkimi Interesariuszami tego działania lub w inny sposób naruszasz dobra LeaNCe, każdy inny Leance ma prawo go powstrzymać albo rozpocząć Proces Decyzyjny wykluczenia Inicjatora z LeaNCe.

8. Jeżeli uważasz, że konsultowane działanie-zmiana jest lub może być szkodliwe dla społeczności LeaNCe powinieneś rozpocząć konkurencyjny Proces Decyzyjny polegający na powstrzymaniu działania Inicjatora stając się tym samym Inicjatorem powstrzymującym działanie. W takim przypadku stajecie się obaj stronami w konflikcie i realizacja działania zostaje zawieszona do czasu zakończenia procesu rozwiązywania konfliktu, opisanego dalej. W szczególności działaniami-zmianami są:

a) tak często, jak to potrzebne ustalanie lub zmienianie swojej roli w LeaNCe,

b) zmiany regulaminów, procedur, instrukcji i innych zasad,

c) procedowanie w celu zmiany niniejszego Statutu – Interesariuszami są wszyscy Leance,

d) dokonywanie zakupów dóbr i usług na rzecz oraz za środki LeaNCe,

e) określanie sposobów korzystania z urządzeń i obiektów LeaNCe,

f) rekrutacja nowych Leance i pracowników spółki LeaNCe,

g) zwolnienie pracownika i usunięcie Leance ze Społeczności,

h) rozpoczęcie tworzenia nowej jednostki LeaNCe,

i) coroczne ustalenie wysokości swojego miesięcznego wynagrodzenia.

Rozdział 4 Obowiązki i odpowiedzialność wszystkich Leance

Jako Leance, masz obowiązki zgodne z uzgodnioną przez Ciebie rolą i zgadzasz angażować się w ich wypełnianie.

§ 4.1 Ciągłe doskonalenie

Jako Leance sam decydujesz o swoim rozwoju. Monitorujesz swoje osiągnięcia i dzielisz się nimi z innymi Leance.
Jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie jakie działania są adekwatne do aktualnej sytuacji i osiągniętych wyników oraz za definiowanie:

a) kolejnych działań, które możesz wykonać natychmiast, lub w czasie kiedy brak konkurencyjnych i priorytetowych działań,

b) projektów, które mają wpływ na wyniki związane z Twoją rolą lub na wyniki LeaNCe.

§ 4.2 Nadzór projektów

Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądy swoich projektów, związane z tym zapisy i decydowanie jakie podjąć działania aby sfinalizować każdy z projektów.

§ 4.3 Tolerancja

Rozumiemy, że ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami – np. wartościami, smakiem, nastrojem i metodami jakimi osiągają swoje cele. Zgadzamy się, że różnice pomiędzy poszczególnymi Leance będą szanowane i akceptowane jako wartość i piękno.

§ 4.4 Inne odpowiedzialności

Jesteś obowiązany postępować zgodnie ze wszystkimi uzgodnionymi z Tobą procedurami LeaNCe.

Rozdział 5 Proces Rozwiązywania Konfliktów

Konflikty między ludźmi są naturalnym i koniecznym elementem życia, a zwłaszcza gdy ludzie są autentyczni i podejmują decyzje.
Uczymy się postrzegać konflikty jako wartościowe, bo pozwalają znajdować bardziej skuteczne strategie zaspokajania potrzeb.
Kiedy zauważysz, że inna Leance nie stosuje się do zasad LeaNCe, czy też działa w sposób sprzeczny z esencją LeaNCe, powinieneś tak szybko, jak to możliwe przedyskutować z nią te obserwacje w celu zrozumienia jakie były intencje, uczucia i potrzeby, kiedy podejmowała te działania. Celem tej dyskusji jest osiągnięcia wzajemnego zrozumienia w celu znalezienia lepszych strategii.
Podstawą takiej rozmowy jest poufność i szacunek.
Jednakże, jeśli trudno Ci rozpocząć dyskusję możesz zwrócić się o pomoc do innej Leance.
Rozpoczynasz wtedy drugi etap rozwiązywania konfliktu.
W ogólności Leance rozwiązują konflikty na trzech poziomach – w trzech etapach:

§ 5.1 Pierwszy etap Procesu Rozwiązywania Konfliktów

Leance w konflikcie dyskutują razem tak, aby osiągnąć satysfakcjonujące obie strony porozumienie. W dyskusji starają się używać Nonviolent Communication, a w szczególności empatii. Jeśli znaleźliście strategię, która zaspokaja wasze potrzeby konflikt jest rozwiązany.

§ 5.2 Drugi etap Procesu Rozwiązywania Konfliktów

W przypadku, kiedy dwie Leance nie mogą dojść do porozumienia, zwracają się o pomoc do trzeciej Leance. Ta Leance pełni wtedy rolę Rzecznika, Mediatora, Coach’a, w zależności od potrzeb. Jeśli znaleźliście strategię, która zaspokaja wasze potrzeby konflikt jest rozwiązany.

§ 5.3 Trzeci etap Procesu Rozwiązywania Konfliktów

W przypadku, kiedy trzy Leance nie mogą dojść do porozumienia, zwracają się o pomoc do Zarządu LeaNCe. Zarząd wybiera przedstawiciela, który pełni rolę Rzecznika, Mediatora, Coach’a, w zależności od potrzeb.
Jest to ostateczny etap wewnętrznego procesu rozwiązywania konfliktu w LeaNCe.

Rozdział 6 Określanie miesięcznych zarobków Leance

Każda zatrudniona Leance może w listopadzie każdego roku złożyć wniosek o zmianę miesięcznego wynagrodzenia na rok następny. Oczekujemy, że wniosek, niezależnie czy dotyczy podwyższenia czy obniżenia wynagrodzenia, będzie zawierał uzasadnienie związane z pełnionymi rolami w LeaNCe.
Wszystkie wnioski są publiczne to znaczy dostępne dla wszystkich Leance danej jednostki i podlegają Procesowi Podejmowania Decyzji oraz jeśli do tego dojdzie, Procesowi Rozwiązywania Konfliktu.
Jeśli nie złożysz wniosku o zmianę miesięcznego wynagrodzenia to zachowasz dotychczasowe wynagrodzenie o ile inna Leance nie wniesie wniosku o zmianę Twojego wynagrodzenia.

Tu możesz ściągnąć Statut LeaNCe

Komentarze:

  1. Baaardzo do mnie to co w/w przemawia. Jest o osobistej odpowiedzialności w byciu zaangażowaną, konkretnym wsparciu w trudnościach i działaniu z mocą! Czuję się mocno zainspirowana! Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *