Studia podyplomowe NVC – V EDYCJA ONLINE

Studia podyplomowe NVC – V EDYCJA ONLINE

Cena produktu

Studia podyplomowe NVC – V EDYCJA ONLINE

“Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom – w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga – Nonviolent Communication (NVC).”

Opis produktu

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga – psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.
Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
– prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC – mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
– mają dużą ilość godzin wykładów i praktyki (210 godzin),
– nastawione są na praktyczne umiejętności – ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Studia to 14 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), trwających 2 lub 3 semestry (zależnie od edycji- zobacz zakładkę harmonogram na stronie: https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/komunikacja-empatyczna-ktora-uczy-wspolpracy).

Planowany początek zajęć dla V EDYCJI ON-LINE:
07.09.2024 r.
11.08.2024 r. (ostateczny termin rejestracji)

Platforma szkoleniowa:
Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zapisy i szczegóły na stronie:
https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/komunikacja-empatyczna-ktora-uczy-wspolpracy

Dla kogo?

– osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie),
– lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami,
– nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku,
– rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi
– osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach,
– osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC.

Program

 • Moduł I – Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.

postawa/świadomość:
– świadomość wzorów własnej komunikacji i możliwości wpływu na nie
– rozpoznawanie, definiowanie i rozróżnianie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją takich jak: nazywanie uczuć, określenie własnych potrzeb, definiowanie próśb
wiedza:
– podstawowe założenie NVC
– elementy w komunikacji budujące porozumienie i blokujące je
– neurobiologiczne podstawy powstawania emocji
umiejętności:
– empatyczne słuchanie
– wyrażanie uczuć
– nazywanie własnych potrzeb
– konstruktywne formułowanie próśb
– wyrażanie wdzięczności

 • Moduł II – Mapa konstruktywnego dialogu.

postawa/świadomość:
– świadomość własnych ograniczeń w dialogu
– budowanie postawy otwartości na dialog
wiedza:
– znajomość mapy dialogu
– czynniki wpływające na jakość dialogu
umiejętności:
– słuchanie na poziomie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb
– przekierowywanie uważności na poszczególnych uczestników dialogu
– umiejętność wpływu i zwiększenia szans na dialog i wypracowywania wspólnych rozwiązań
– techniki aktywnego słuchania
– mówienie i słyszenia NIE
– słuchanie odmowy
– kontynuowanie dialogu
– prowadzenie dialogu w trudnych sytuacjach -zwiększanie szans konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

 • Moduł III – Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych

postawa/świadomość:
– świadomość doświadczanych myśli, emocji, potrzeb
– postawa odpowiedzialności za własne konflikty wewnętrzne
– świadomość mechanizmów radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
wiedza:
– źródła konfliktów wewnętrznych
– elementy zarządzania sobą
– mechanizm projekcji
– drabina wnioskowania Chrisa Argyrisa
– mechanizmy neurobiologiczne w doświadczaniu silnych emocji
umiejętności:
– samoakceptacja w trudnych sytuacjach
– nazywania stanów emocjonalnych doświadczanych przez siebie i inne osoby
– przechodzenia przez konflikt wewnętrzny
– nazywanie elementów konfliktu wewnętrznego
– nazywanie stanów emocjonalnych bez obwiniania innych
– analiza wpływu stanu emocjonalnego na jakość komunikacji
– analiza niespełnionych potrzeb stojących za uczuciami

 • Moduł IV – Mediacje, jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.

postawa/świadomość:
– otwartość na nazywanie i doświadczanie konfliktu
– przekonania dotyczące konfliktu
wiedza:
– założenia mediacji NVC
– podstawowe umiejętności mediatora
– fazy konfliktu
umiejętności:
– zastosowanie modelu mediacji
– nazywanie potrzeb obu stron w mediacjach
– formułowanie postanowień mediacji
– tłumaczenie języka oskarżeń na pozytywny język potrzeb i próśb
– znajdowanie wspólnego języka w mediacjach
– definiowanie jasnych i zarazem wykonalnych próśb
– elementy osiągania konsensusu w sytuacjach kryzysowych za pomocą mediacji
– sposoby komunikowania nieprzestrzegania uzgodnień osiągniętych w mediacjach

 • Moduł V – Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji.

postawa/świadomość:
– świadomość doświadczania złości, poczucia winy oraz wstydu i ich akceptacji
– odpowiedzialność za własne emocje
– otwartość na transformację złości, poczucia winy oraz wstydu
wiedza:
– mechanizmy powstawania złości
– kulturowa rola złości, poczucia winy i wstydu
umiejętności:
– zarządzanie złością
– transformacja poczucia winy
– transformacja wstydu

 • Moduł VI – Niewerbalny kanał komunikacji

postawa/świadomość:
– postawa otwartości i zrozumienie pozaświadomych przekazów komunikacyjnych
– obserwacja własnego poziomu energii, postawy ciała, gestów
– rozpoznawanie i budowanie zaufania do sygnałów wysyłanych przez mózg serca i mózg trzewi
wiedza:
– wpływ niewerbalnego kanału komunikacji na przebieg dialogu
– 3 mózgi w ciele
– język statyczny i język procesu
– trójkąt dramatyczny Karpmana
umiejętności:
– rozpoznawanie i nazywanie doświadczeń ciała
– dostrzeganie i nazywania zmian zachodzących w ciele
– rozpoznawanie wpływu na swój poziom energii
– akceptacja siebie i innych

 • Moduł VII – Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające

postawa/świadomość:
– świadomość, w jaki sposób przekonania wpływają na nasz język i zachowania
– postawa otwartości wobec przekonań swoich i innych
– uznanie roli i znaczenia przekonań
wiedza:
– czym są przekonania i w jaki sposób się kształtują
– proces pracy z przekonaniami
umiejętności:
– identyfikowanie przekonań
– nazywanie potrzeb stojących za przekonaniami
– zastosowanie procesu transformacji przekonań
– transformacje własnych przekonań

 • Moduł VIII – Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji

postawa/świadomość:
– uznanie własnego wpływu, siły i mocy
– otwartość wobec przekonań dotyczących wpływu, siły i mocy
wiedza:
– rozróżnienie schematów relacji z władzą
– rozróżnienie: przemoc – niemoc – współmoc
– definicja i zagrożenia związane z ochronnym użyciem siły
umiejętności:
– odzyskiwanie poczucia wpływu i mocy w trudnych sytuacjach
– nazywanie sytuacji utraty kontaktu z mocą
– sposoby na radzenie sobie w sytuacjach manipulacji

 • Moduł IX – Transformacja emocji bezsilności

postawa/świadomość:
– wzmacnianie postawy akceptacji rzeczywistości z jednoczesną akceptacją swoich ograniczeń
– zależność, niezależność, współzależność jako postawy życiowe
– wspieranie postawy współzależności
– wybór jako stan wewnętrzny, opcje jako możliwości
wiedza:
– definicja wyuczonej bezradności – przyczyny i konsekwencje
– rozróżnienie pomiędzy bezsilnością i bezradnością
– model dźwigni wpływu Miki Kashtan
umiejętności:
– tworzenie wewnętrznego wspierającego dialogu w sytuacji doświadczania bezsilności
– definiowanie swoich obszarów wpływu i możliwego wpływu

 • Moduł X – Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności

postawa/świadomość:
– świadomość kulturowych i systemowych uwarunkowań wstydu i poczucia winy
– otwartość na pozytywne i wspierające aspekty doświadczania wstydu i poczucia winy
wiedza:
– różnice pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością
– relacja między wstydem a poczuciem winy
– wina i wstyd w paradygmacie dominacji i paradygmacie partnerstwa
– elementy procesu wspierającego zawieranie i dotrzymywanie umów
umiejętności:
– transformacja poczucia winy w odpowiedzialność w sytuacji konfliktu
– wspieranie współpracowników
– przekazywania informacji zwrotnej bez krytycyzmu i wzbudzania poczucia winy

 • Moduł XI – Rozmowy naprawcze – odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach

postawa/świadomość:
– akceptacja swojego niechcianego wpływu w relacji
wiedza:
– spirala przemocy i spirala pojednania wg Olgi Botcharovej
– elementy procesu uczenia się i zmiany w NVC
– znajomość modelu przepraszania i pojednania wg NVC
umiejętności:
– zastosowanie elementów pojednania
– przyjęcie trudnego komunikatu
– wyrażanie żalu
– uzgadnianie działań naprawczych

 • Moduł XII – Przywództwo w oparciu o NVC

postawa/świadomość:
– gotowość podejmowania roli lidera
– przekraczanie poczucia samotności w rolach lidera
– uwarunkowania roli lidera w kontekstach społecznych i kulturowych
wiedza:
– modele przywództwa
– 4 soczewki przywództwa
– sposoby kształtowania zespołu wg Petera Blocka
umiejętności:
– kształtowanie swoich przekonań dotyczących roli lidera
– podejmowanie zobowiązań, ich zmiana i konfrontowanie się ze zobowiązaniami

 • Moduł XIII – Od zmiany osobistej do zmiany społecznej

postawa/świadomość:
– własny wpływ na zmianę społeczną
wiedza:
– 5 podstawowych systemów wg Miki Kashtan
– system a pole społeczne wg Otto Scharmera
– modele podejmowania decyzji grupowych – uzgadniania systemowe (systemic consensing), convergent facilitation
umiejętności:
– poszerzenie perspektywy dotyczącej wyzwań o perspektywę systemową
– zastosowanie modelu inicjowania zmiany systemowej
– zastosowanie modelu podejmowania decyzji grupowych w sytuacji szkoleniowej

 • Moduł XIV – Wdzięczność i podstawy dobrostanu

postawa/świadomość:
– odpowiedzialność za własny dobrostan i za sposoby komunikowania potrzeb
– odpowiedzialność za równowagę w życiu osobistym i zawodowym
– zaspokajanie swoich potrzeb w paradygmacie współzależności
– rola wdzięczności w informacji zwrotnej i rozwoju współpracy
wiedza:
– kulturowe blokady wdzięczności i dobrostanu
– pozytywna neuroplastyczność wg Ricka Hansona
umiejętności:
– praktykowanie wdzięczności
– wyrażanie wdzięczności do siebie i innych
– radzenia sobie z blokadami w wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności

Logistyka

Długość trwania Studiów Podyplomowych
14 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela), 1-2 razy w miesiącu
2 lub 3 semestry, zależnie od edycji (zobacz zakładkę: harmonogram na stronie: https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/komunikacja-empatyczna-ktora-uczy-wspolpracy)
Ilość godzin ogółem: 210

Platforma szkoleniowa:
Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Godziny zajęć:
Sobota: 10:00-18:00, w tym przerwa obiadowa 1 h 15 min
Niedziela: 9:00-15:45, w tym przerwa obiadowa 1 h 15 min

Liczebność grupy:
Zajęcia rozpoczną się, gdy zbierze się minimalna wymagana liczba 20 osób.

Organizatorzy

Maria Pękała
“Komunikacja Empatyczna, jaką proponuje NVC to dla mnie powrót do pełni życia.”
NVC odkryłam w 2016 roku i od tamtej pory zgłębiam temat, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach w różnych miejscach i także online. Wrocław jednak był miejscem, w którym takich szkoleń odbywało się niewiele. Ośmieliłam się więc marzyć o miejscu nauki NVC bliżej mojego miejsca zamieszkania, na Dolnym Śląsku a z marzeń przeszłam do działania i w 2022 roku wraz z Martą Kułagą stworzyłyśmy studia NVC w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

Marta Kułaga
“Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia.”
Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, dzielenie się Porozumieniem bez Przemocy i współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy.
Prowadzenie warsztatów grupowych NVC na żywo i wyjazdów NVC jest tym, co najbardziej mnie napełnia. W biznesie to co naprawdę uwielbiam, to prowadzenie długofalowych procesów zmiany komunikacji i kultury organizacji poprzez szkolenia, współpracę z managerami i zespołami, bowiem wtedy widzę zmianę w kulturze firmy i atmosfery w zespole.

Leance
“Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens…”
– ZESPÓŁ LEANCE

Naszą siłą są ludzie – trenerzy, coachowie i współpracownicy zaangażowani w budowanie wartościowych relacji i konstruktywne porozumiewanie się, nie tylko na szkoleniach, ale także wewnątrz organizacji i w życiu prywatnym.

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
“Usus magister est optimus” (Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem)
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, realizuje misję edukacyjną kształcąc średni personel medyczny.

Trenerzy

 • mgr Marta Kułaga – kierownik merytoryczny kursu

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

 • mgr Brygida Dynisiuk

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność. Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność. Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) – to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 • mgr Monika Szczepanik

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła” opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

 • mgr Joanna Nowicka

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom w drodze, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia. Prowadzę grupy praktykujące, wyjazdy rodzinne, treningi i warsztaty świadomej komunikacji oraz sesje indywidualne, coaching, mentoring i mediacje łącząc idee NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, IFS (Internal Family Systems) Richarda C. Schwartza, The Work Byron Katie, The Daring Way Brene Brown i Psychologię Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella. Od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem przekonań i postawy na jakość życia, a odkąd jestem mamą 11 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej łącząc idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuję i upowszechniam. Kompetencje coacha zdobyłam w Szkole Coachingu Lilianny Kupaj oraz podczas intensywnego dwustopniowego treningu „Coaching oparty na potrzebach” z Pernille Plantener. Umiejętności mediatora nabyłam podczas rocznego Studium Mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz rocznego kursu mediacji z Yoramem Mosenzonem. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Porozumienia bez Przemocy oraz Porozumienia bez Przemocy dla Trenerów. Ukończyłam studia podyplomowe Trener Treningu Interpersonalnego – zaawansowane narzędzia trenerskie na SWPS. Wciąż jestem w drodze na ścieżce rozwoju i pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, grupach i superwizjach oraz studiując różne nurty i kierunki terapeutyczne. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy.

 • mgr Ewelina Ragiel

Trener NVC certyfikowany przez The Center of Nonviolent Communication Albuquerque USA, coach i mediator w nurcie NVC, psychoterapeutka w nurcie Analizy bioenergetycznej wg. A. Lowena w trakcie szkolenia, praktyk Emotional Core Perception. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz MBA University of Minnesota – SGH. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w funkcji finansowej i w branży doradczej. W pracy trenerskiej szczególną wagę przywiązuję do jakości komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tego, w jaki sposób przetransformować ich negatywny wpływ na siłę i motor działania. Ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (14 i 5 lat). Mieszkam w Warszawie.

 • mgr Justyna Dermont-Owsińska

Z wykształcenia jestem ekonomistką. Wiele lat pracowałam w sprzedaży i tworzyłam nową jakość w obsłudze klienta. W 2014 roku powołałam i nadal prowadzę Fundację Boczne Drogi, obecnie Fundacja MindfulNVC, propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzę Spółdzielnię Socjalna Pracownia opartą o idee turkusowych organizacji. Cenię sobie wartość jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji. Dzielę się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych. Prowadzę warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (areszty i zakłady karne), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą. W swojej pracy, oprócz NVC inspiruję się również IFS (system wewnętrznej rodziny), jestem praktykiem tej metody na poziomie 2, focusingiem, The Work Byron Katy, socjokracją, holakracją a w wychowaniu podejściem Jespera Juula.

 • dr Anna Garbacz

Z radością dołączam do współprowadzenia studiów podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy.
Kiedy usłyszałam o NVC w 2009 roku miałam przeczucie, że jest to coś czego szukam przez całe życie. I do dziś, uważam, że miałam rację. Jestem certyfikowaną trenerką NVC i zajmuję się głównie mediacjami, prowadzę treningi grupowe oraz towarzyszę ludziom indywidualnie. Trzykrotnie ukończyłam Intensywny kurs mediacji NVC organizowany przez AKADEMIĘ NVC. Pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych, zajmujących się konfliktami międzysąsiedzkimi oraz rodzinnymi (East Surrey Community Mediators, Surrey Mediation – Home – Mediation Surrey). Pracę mediatora kontynuuję w Polsce. Współpracuję z instytucjami edukacyjnymi oraz prowadzę własną praktykę zawodową. Ułatwiam ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla mnie szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełniania.

 • mgr Agnieszka Rzewuska-Paca

Agnieszka Rzewuska-Paca, Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (NVC), psycholog i coach.
Prowadzę warsztaty i coaching NVC (Porozumienie bez Przemocy) dla osób chcących żyć świadomie, szkół z sercem i organizacji z duszą.
Jako trenerkę pasjonuje mnie temat pogłębiania świadomości siebie, budowanie własnej sprawczości i mocy. Pracując w oparciu o NVC od 2008r. doświadczyłam jak potężną moc mają słowa, a także jak bardzo potrafią nas ograniczać – trzymając w zamkniętym kręgu myśli i przekonań. Dlatego na swoich warsztatach łączę pracę z umysłem, sercem i ciałem. Widzę jak doświadczanie NVC w Ruchu, w kontakcie z ciałem, pomaga ucieleśnić i szybciej zintegrować te narzędzia i filozofię w swoim życiu.
Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest budowanie relacji z dziećmi. Od 2014 roku jestem związana z Przedszkolem i Żłobkiem “Zielona Wieża”, prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz współtworzę program SchoolOfLife.pl, wspierający młodych ludzi w odkryciu swoich darów i tworzeniu drogi życiowej w zgodzie ze sobą.

 • mgr Natalia Lach

Moja przygoda z Nonviolent Communication (NVC) zaczęła się, kiedy jako nauczycielka w jednej z gdańskich szkół marzyłam o pracy w duchu wspólnoty, wsparcia, wymiany, szacunku i akceptacji. Wymienione wartości znalazłam w działalności osób związanych z NVC. Dzisiaj jako certyfikowana trenerka wspieram małe i duże społeczności w rozwiązywaniu konfliktów jako mediator. Lubię słowa Marshalla Rosenberga:
Jestem bardzo ostrożny, używając stwierdzenia:
tak się nie da lub nie mogę.
Mówię raczej… jeszcze nie wiem jak.

Chciałabym mieć wkład w szerzeniu pokoju na świecie. Marzę o zmianie w postrzeganiu konfliktu; chciałabym oswoić wiedzę o konflikcie wśród dzieci, aby w dorosłym życiu radziły sobie z nim bez strachu i ze zrozumieniem.
Jestem…
– certyfikowaną trenerką (NVC) Nonviolent Communication
– dyplomowaną nauczycielką języka polskiego,
— certyfikowana trenerką FRIS®
– mediatorką, wpisaną na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Prywatnie: Jestem mamą dwóch nastolatków, żoną i właścicielką psa JRT oraz firmy Cotynato? Mieszkam w pięknym Gdańsku, pochodzę z Gliwic i kocham góry.

Zapisy i płatności

Informacje o zapisach i płatności na stronie ->

https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/komunikacja-empatyczna-ktora-uczy-wspolpracy